OZPBC

Kontakt z biurem

Okręgowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Szczecinie

UL. Partyzantów 5
73-110 Stargard
tel/fax (091) 484 46 51

Biuro czynne:
pn. - pt. 7.30 - 15.30

Drukuj

Aktualności

CENA ZA BURAKI NA 2018 ROK

2017-12-20 10:35:59

Dnia 15 grudnia 2017 roku Rada Związków Plantatorów Buraka Cukrowego działająca przy Krajowej Spółce Cukrowej S.A. podpisała z Zarządem Spółki uzgodniła treść umowy kontraktacyjnej i cenę za buraki cukrowe na rok 2018  jak poniżej:

1. Dla buraków kontraktowanych o zawartości cukru 16% nie mniej niż równowartość w złotych 26,29 euro netto za 1 tonę.

2.Dla buraków nadwyżkowych cena netto nie mniej niż 40 zł za 1 tonę fizyczną buraków.

3.W przypadku, jeśli średnia roczna cena netto sprzedaży cukru, wyprodukowanego przez Producenta Cukru (KSC S.A) w roku gospodarczym 2018/2019 z buraków kontraktowanych przekroczy równowartość 444 euro za tonę, Producent Cukru wypłaci Plantatorowi dodatkowe świadczenie w wysokości 50% różnicy pomiędzy kwotą 444 euro, a ceną netto sprzedaży cukru.

Pozostałe warunki umowy tj. premia za wczesne i póżne dostawy oraz transport utrzymano na poziome roku bieżącego.

 

Sporządził:

Zbigniew Tarnowski

 

PŁATNOŚĆ DO UPRAWY BURAKÓW 2017

2017-10-02 07:36:41

 Na finansowanie płatności związanej z produkcją buraka cukrowego będzie zgodnie z "kopertą" przeznaczone          82,0 mln EUR. Liczba hektarów zgłoszonych do ARiMR wynosi 225 753. Do wyliczenia płatności przyjęto kurs euro wynoszący 4,3042 zł/euro.                                                                                                                                                                               Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2017 r. stawka płatności do hektara buraków cukrowych powinna wynieść 1 563,46 zł.

Jednocześnie przypominamy, że płatności te zostaną utrzymane do 2020 roku i zgodnie z "kopertą " wynosić będą:

2018 r. - 82,5 mln EUR

2019 r.- 82,9 mln EUR

2020 r. - 73,6 mln EUR

Sporządził:

Zbigniew Tarnowski

ZAKUP WYSŁODKÓW BURACZANYCH

2017-09-28 10:45:30

Uprzejmie informujemy, że osoby zainteresowane zakupem wysłodków buraczanych ze zbiorów 2017 roku mogą się zgłaszać do Cukrowni Kluczewo nr telefonu 695-654-011.

 

Sporządził:

Zbigniew Tarnowski

DNI POLA 2017- ZAPROSZENIE

2017-05-23 11:13:06

W imieniu Zarządu Okręgowego Związku Plantatorółw Buraka Cukrowego w Szczecinie zapraszam wszystkich plantatorów na doroczne "Dni Pola" które odbędą się 22 czerwca 2017 roku. Tegoroczne obchody odbywać będą się w naszym województwie w gospodarstwie Pana Bogdana Rataja - ROLPOL ŁĘCZYNA gm. Stara Dąbrowa.

 

Z poważaniem

Edward Szczepanik

Prezes Zarządu

ROZLICZENIE BURAKÓW POZAKWOTOWYCH

2017-04-27 10:56:22

Dnia 20 kwietnia br odbyło się posiedzenie Rady Związków Plantatorów Buraka Cukrowego przy Krajowej Spółce Cukrowej S.A. w Toruniu. Ze strony Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Szczecinie uczestniczyli Członkowie Zarządu: Edward Szczepanik, Waldemar Kienig, Jacek Dąbrowski.

Ustalenia Rady:

Łącznie w roku 2016/2017  skupiono 1 154 366 ton buraków pozakwotowych. Z tego 391 610 ton zostanie przekwalifikowanych na kwotowe, co stanowi - 33,92%. Cena minimalna wynosić będzie 113,59 zł/ tonę (-+) polaryzacja.

Dla pozostałej ilośc  tj.762 756 ton ustalono cenę podstawową 76 zł/ tonę - uwzględniając średnią polaryzację w roku na poziomie 17,2% cena średnia za buraki pozakwotowe wyniesie ok. 93 zł/tonę.

Należnośc za buraki pozakwotowe zgodnie z porozumieniem z Zarządem Spółki zostanie wypłacona plantatorom do końca kwietnia 2017 roku.

Sporządził;

Zbigniew Tarnowski

RADA PREZESÓW ZWIĄZKÓW

2017-01-25 06:50:59

Dnia 17 stycznia 2017 roku odbył się Rada Prezesów Związków plantatorów Buraka Cukrowego przy KSC S.A..Ze strony OZPBC Szczecin w posiedzeniu uczestniczyli: Edward Szczepanik - Prezes, Jacek Dąbrowski - Członek Zarządu oraz Zbigniew Tarnowski- Dyrektor Biura. W wyniku negocjacji strony podpisały porozumienie w następujących kwestiach:

USTALENIA Z RADY ZWIĄZKU PLANTATORÓW BURAKA CUKROWEGO PRZY KSC S.A.

Z DNIA 17 STYCZNIA 2017

KAMPANIA 2016/2017

1.Związek uzyskał dodatkowo 5,00 zł do ceny podstawowej za buraki kwotowe. Cena podstawowa wynosi więc 130 zł za tonę przy zawartości cukru 16%.

2. Kwota wyrównania zostanie wypłacona do końca stycznia 2017 roku.

3. 5 %- 6% buraków pozakwotowych kontraktowanych zostanie stanie się burakami kwotowymi – plantatorzy dostaną wyrównanie wartości.

4. Rozliczenie buraków pozakwotowych nastąpi na przełomie marca i kwietnia.

PODPISANO POROZUMIENIE BRANŻOWE

Najważniejsze zapisy:

 1. Rok 2017/2018 będzie rokiem gospodarczym który określi ilość kontraktowanych buraków u plantatora w latach następnych. Poziom upraw a latach następnych stanowić będzie wskaźnik procentowy jaki u producenta będzie miał każdy plantator.
 2. Plantatorzy o którzy dotychczas uprawiali buraki i zakontraktowali je w 2017 roku posiadają prawo pierwszeństwa uprawy.
 3. Treść umowy kontraktacyjnej będzie corocznie uzgadniana z Radą Związku do 15 stycznia danego roku gospodarczego.
 4. Cena podstawowa za buraki kontraktowane o zawartości 16% cukru w danym roku gospodarczym będzie ustalana w umowie po negocjacji z Rada Związku.
 5. Oprócz ceny podstawowej Plantator ma prawo do świadczeń dodatkowych z tytułu zysku ze sprzedaży cukru. Świadczenie dodatkowe w wysokości 50% różnicy pomiędzy średnią ważoną ceną cukru sprzedanego przez producenta , a ceną 444 Euro/tonę – ustaloną wg wzoru.
 6. Termon płatności za buraki kontraktowane: 90% po zakończeniu dostaw. Pozostałą ilość do 30 stycznia lub jeśli kampania się przedłuży do 15 lutego.

Treść porozumienia otrzyma każdy plantator przy podpisywaniu umowy w tym roku gospodarczym.

UMOWA KONTRAKTACYJNA 2017/2018

Podstawą do zatwierdzenia treści umowy na rok 2017/2018 było „Porozumienie Branżowe”.

 1. Będzie tylko zapis „buraki kontraktowane” 16%.
 2. Cena 26,29 Euro/ tonę plus świadczenie dodatkowe z podziału zysku ze sprzedaż cukru. 50% z różnicy powyżej 444 Euro/ tonę.
 3. Cena za buraki nadwyżkowe – 40,00 zł/tonę
 4. Dopłata za późne dostawy po 15 grudnia zostanie zwiększona o 10%.
 5. Za buraki nadwyżkowe dopłata d o końca czerwca.

 

Opracował:

Zbigniew tarnowski

PŁATNOŚC DO BURAKÓW CUKROWYCH ZA 2016 ROK

2016-10-04 09:22:58

Tegoroczny kurs wymiany euro na potrzeby dopłat bezpośrednich wynosi 4,3192 zł za 1 euro i jest wyższy od roku poprzedniego o 7 groszy. Ministerstwo Rolnictwa przedłożyło projekt rozporządzenia stawek dopłat na 2016 rok. W projektowanych stawkach  "Płatność do buraków cukrowych została ustalona na poziomie 1952,25 zł/ha.

Zgodnie z zapowiedziami resortu rolnictwa i ARiMR, już od 17 października ma ruszyć wypłata zaliczek. Do rolników ma trafić do 70% należnych płatności.

Opracował:

Zbigniew Tarnowski

 

KORZYSTNE NEGOCJACJE Z KSC S.A.

2016-09-15 06:50:54

Dnia 13 września 2016 roku odbyło się spotkanie pomiędzy Krajową Spółką cukrową S.A. A wszystkimi Związkami Plantatorów Buraka Cukrowego Działąjącimi przy KSC S.A.. Ze strony OZPBC Szczecin w spotkaniu uczestniczyli:Edward Szczepanik, Waldemar Kienig i Jacek Dąbrowski. Wynikiem spotkania było zawarcie porozumiena co do cen skupu za buraki ze zbioru 2016 roku oraz 2017 roku. W wyniku negocjacji ustalono:

 

1. Cena buraków kwotowych o zawartości cukru 16% na dostawy w kampanii cukrowniczej w roku gospodarczym 2016/2017 zostaje ustalona w wysokości nie mniej niż 125 zł netto za tonę.

 

2.Cena buraków kontraktowanych o zawartości cukru 16% na dostawy w kampanii cukrowniczej w roku gospodarczym 2017/2018 zostanie ustalona z Plantatorami w umowach kontraktacyjnych w wysokości nie mniej niż rownowartość w złotych 26,29 euro netto za tonę. Do ustalenia ceny zostanie wykorzystany średni kurs PLN/EUR Narodowego Banku polskiego z września 2017 roku. Dodatkowo, w przypadku jeśli średnia roczna cena sprzedaży wyprodukowanego przez KSC S.A. cukru w roku gospodarczym 2017/2018 przekroczy równowartość 444 euro za tonę Producent Cukru wypłaci Plantatorowi dodatkowe świadczenie w wysokości 50% różnicy pomiędzy kwotą 444 euro , a ceną sprzedaży cukru.

 

Opracował: Zbigniew Tarnowski

POROZUMIENIE Z KSC S.A. NA ROK 2017

2016-08-31 10:30:41

                                                                                                                       

Dnia 10 sierpnia odbyło się posiedzenie Rady Związków Plantatorów Buraka Cukrowego przy Krajowej Spółce Cukrowej S. A. w Toruniu z Zarządem Spółki w sprawie ustalenia wstępnych warunków kontraktacji buraków cukrowych w roku 2017. W wyniku negocjacji ustalono:

 1. Dla buraków kontraktowanych o zawartości cukru 16% cena netto wynosić będzie nie miej niż równowartość 26,00 Euro za tonę ( cena otwarta do dalszych negocjacji)..
 2. Pozostałe warunki umowy tj.                                                                                                                        -dopłata za zawartość cukru powyżej 16%,

      – premia za wcześniejszą i późną dostawę,

      -warunki odbioru

Pozostają bez zmian.

 1. Dla plantatorów którzy będą kontynuować współpracę z KSC S.A. (przedłużać umowy na rok następny) przewiduje się premię 3,00 zł za tonę.
 2. Kontraktacja będzie prowadzona w pierwszej kolejności u plantatorów, którzy posiadają już prawo do uprawy buraków cukrowych.

W przypadku płatności do uprawy buraków cukrowych wsparcie będzie przyznawane do powierzchni uprawy wszystkich buraków zakontraktowanych      ( ok. 400 Euro za hektar) .Zgodnie z kopertą przyznaną dla Polski w ramach PROW.

 

Sporządził:

Zbigniew Tarnowski

Dyrektor Biura

UPRAWA BURAKÓW PO 2017 ROKU

2016-07-29 09:14:22

Niepewna przyszłość buraków

Jeszcze nie tak dawno zastanawia­liśmy się nad losem kilkudziesię­ciu cukrowni w Polsce. Wkrótce potem nasze głowy zajęte były reformą rynku cukru. Teraz już ostatnia refor­ma jest skończona. Od l październi­ka 2017 r. nie będzie już obowiązywał system kwotowania produkcji cukru.

Jednak produkcja roślinna to proces, który planuje się z dużym wyprzedze­niem, a kapitał zamraża się na wiele miesięcy. Nie inaczej jest z burakami cukrowymi. I choć nie są one w polu tak długo jak rzepak, to planowanie ich uprawy zaczyna się praktycznie po żniwach.

Nic więc dziwnego, że plantatorzy buraków cukrowych już teraz zastana­wiają się nad przyszłością uprawy bu­raków. Sprzęt i wiedza to lokata kapi­tału, na który w obecnych warunkach pozwolić sobie można tylko pod wa­runkiem perspektyw biznesowych. Wiele zależy od wypracowanych poro­zumień i światowych tendencji rynko­wych.

Dwa problemy do rozwiązania

Kra­jowy Związek Plantatorów Bura­ka Cukrowego nurtują w Polsce dwie kwestie: kształt ogólnopolskiego po­rozumienia branżowego i prywatyzacja Krajowej Spółki Cukrowej SA. Natomiast na podwórku europejskim istnieje problem słabej siły przetargo­wej rolników w konfrontacji z przed­siębiorstwami cukrowniczymi. Po­nadto plantatorzy buraków wcale nie są wspierani przez Dyrekcję General­ną ds. Konkurencji UE, która zamiast stwarzać równe warunki, wzmacnia pozycję cukrowni.

Plantatorzy buraków chcą znać cenę surowca jeszcze przed siewami,       a nie

dopiero w czasie wykopków, czy nawet po nich. Chcą też korzystać z wysokich

cen cukru na światowych rynkach.

Brak kwotowania produkcji cukru, a tym samym brak cen minimalnych surowca, to zachwianie i tak lichej równowagi pomiędzy plantatorami a producentami cukru. Już w tej chwi­li mamy do czynienia z oligopolem

koncernów cukrowniczych. Natomiast plantatorów są tysiące. Łatwo jest wykorzystać rozdrobnienie i dyktować swoje warunki. W tym celu planowa­ne jest podpisanie jednego - wspólne­go dla wszystkich przedsiębiorstw cukrowniczych i wszystkich członków KZPBC porozumienia branżowego.

- Uważam,   że zmiana przepisów o porozumieniach   branżowych   za­miast wzmacniać pozycję słabszego - rolnika wobec dominującej roli produ­centów cukru - osłabia ja na samym początku, jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji   - mówi Krzysztof Nykiel, prezes KZPBC.

Impas w porozumieniu krajowym

Negocjacje nad nowym porozumie­niem pomiędzy KZPBC a Związkiem Producentów Cukru (cukrowniami) trwają od kilku miesięcy. Dotyczą one zapisów ogólnopolskiego porozumie­nia branżowego. Celem porozumie­nia jest zapewnienie równowagi praw i obowiązków wszystkich stron umów kontraktacyjnych. Według KZPBC, zaproponowany przez przemysł   cukrowniczy projekt porozumienia nie uwzględnia postulatów rolników. Dlatego związek zwołał spotkanie w mini­sterstwie, ale na to wydarzenie przybyło tylko dwóch producentów cukru. Rozmowy utkwiły w martwym punkcie. Ostatni, zaproponowany przez cukrowników projekt porozumienia, we­dług prezydium KZPBC, nie różni się znacznie od wyjściowego.

- W projekcie porozumienia bran­żowego zaproponowanego przez stronę cukrowni widzimy wiele zagrożeń. Nie ma np. mowy o cenie minimalnej ani o kosztach transportu, gwarancji zysku dla plantatorów. Ryzykowny jest skok producentów cukru na wysłodki, które od lat należą do plantatora - po­wiedział prezes Nykiel.

- W ślad za propozycjami dotyczą­cymi rynku mleka można wprowadzić ograniczenia także uprawy buraków, bo w przeciwnym przypadku pojawi się nadprodukcja i ceny korzeni spad­ną - sugerował Roman Molenda, de­legat działający z terenu kruszwickiej cukrowni, należącej do KSC. Rolnicy

jednocześnie nawoływali do cierpli­wości w podpisywaniu porozumienia. Przestrzegali przed podpisaniem takie­go, w którym pojawią się zapisy o cenie poniżej kosztów produkcji.

Umowy kontraktacyjne produkcji buraków zawierane powinny być według zapisów tzw, porozumienia branżowe­go. Cukrownie mogą je zawrzeć z całym związkiem, ale nie muszą.

Niemcy szukają surowca

Pojawia się jednak drugi problem. Sens podpisania ogólnopolskiego porozumienia bran­żowego jest skutecznie torpedowany przez działania firm cukrowniczych. Delegaci z rejonu działania firm nie­mieckich twierdzą, że są zmuszani do podpisania porozumienia, gdyż spół­ka straszy ich, że jeśli tego nie zrobią, wyniesie się z produkcją buraków do Niemiec i w Polsce nie będzie kontrak­tować? Czy to tylko blef z ich strony? Jednak faktem jest, że niemieccy far­merzy mają otrzymać w przyszłym se­zonie profit w wysokości 3 €/t za lojalne zwiększenie produkcji o 25%. Czyżby było to przygotowanie do przeniesienia produkcji?

Porozumienia rozbijające krajową jedność stają się faktem - 7 lipca br. podpisano porozumienie z rolnika­mi kontraktującymi buraki dla spół­ki Nordzucker Polska SA. W projekcie umowy kontraktacyjnej Nordzucker na kampanię 2017/18 proponuje do wyboru dwie ceny buraków: jedną sta­łą - 22,60 €/t, a drugą zmienną - po­wiązaną z ceną cukru. Przy cenie re­ferencyjnej cukru 407,00 €/t cena za buraki wyniesie wtedy 23,00 €/t. Je­śli cena cukru będzie o l €/t większa, to cukrownia zapłaci za buraki 16% o 0,04114 € więcej za każdą tonę. (Tomasz Czubiński)

(Top Agrar Polska)